Polish Words found on Obituaries and Tombstones and their English Equivalent

Kuryer Polski Translation Guide
Thank you Karen D. for putting this together.


Months

stycznia   January
lutego    February
marca     March
kwietnia   April
maja     May
czerwca    June
lipca     July
sierpnia   August
wrze?nia   September
pa?dziernika October
listopada   November
grudnia    December

Days
(w=on; in; into; at)

niedziela   Sunday
poniedzia?ek Monday
wtorek    Tuesday
?roda     Wednesday
cwartek    Thursday
pi?tek    Friday
sobota    Saturday

Time Information

d. (dzie?)   day
d. 8 lipca   on July 8th
dnia      day
dzi?      today
godz. (godzina)hour, o'clock
o 8-ej godzina at 8:00
jutro     tomorrow
lat (lata, laty) years
miesi?c    months
po po?udnie  afternoon 
przedpo?udnie morning
rano      morning
rok      year
tygodnia    week
wieczór    evening

Miscellaneous

cmentarz    cemetery 
koscio?    church			
umar?     he died
umar?a     she died
urodzi?    he was born
urodzi?a    she was born
mieszkaniec  lived in
pogrzeb    funeral
po d?ugiej i ciezkiej chorobie
  (after a long and ponderous illness)
po krotkiej lecz ciezkiej chorobie
  (after a short but serious illness)
?.p. [swietej pamieci]
  (In Holy Remembrance Of)
smutek/smutny sorrow/sad
ulica     street	
z domu "from home"; 
nee; maiden name
zamieszkiwa? w resided at

Family relationships

babcia     grandmother
babci     grandmothers
brat      brother
bracia     brothers
chrzestna matka godmother
chrzestni   godparents
chrzestny ojciec godfather
córki     daughter
córki     daughters
ciocia     aunt
ciocie     aunts
dziadek    grandfather
dziadkowie   grandfathers
dzieci     children
familia    family
kuzyn     cousin
kuzynowie   cousins
macocha    step-mother
matka     mother
m??      husband
ojciec     father
ojczym     step-father
pasierb    step-son
pasierbica   step-daughter
prababcia   great-grandmother
pradziadek   great-grandfather
rodzice    parents
rodzina    family
siostra    sister
siostry    sisters
syn      son
synowa     son's wife
synowie    sons	
te??      father-in-law
te?ciowa    mother-in-law
wnuczeta    grandchildren
wnuczka    granddaughter
wnuk      grandson
wujek     uncle
zi??      son-in-law
zi?ciowie   sons-in-law
?ona      wife
(wraz z cala rodzina=together with all family members) 
(wszystkich krewnych i znajomych zaprasza=all relatives and friends are invited)

Church and Cemetery Names

Matki Boskiej Cz?stochowskiej
        St. Mary of Czestochowa
Imienia Jezus Holy Name of Jesus
ss. Cyryla i Metodego
        SS. Cyril and Methodius
?w. Anny    St. Ann
?w. Antoni   St. Anthony
?w. El?bieta  St. Elizabeth
?w. Jacka   St. Hyacinth
?w. Jadwiga  St. Hedwig
?w. Józefa   St. Joseph
?w. Józefata  St. Josaphat
?w. Kazimierza St. Casimir
?w. Micha?a  St. Michael
?w. Stanis?awa St. Stanislaus
?w. Stanis?awa B i M 
        St. Stanislaus Bishop & Martyr
?w. Szczepan  St. Stephen
?w. Trójcy   Holy Trinity
?w. Wojciecha St. Adalbert
?w. Wincenty  St. Vincent
Kalwaryjski  Calvary
cmentarz Polski Polish cemetery
?w Krzy?a   Holy Cross

polish-obit